Brazilian Waxing – Can I get a Brazilian Wax if I am on my period?

X